نمونه های پوستر جشنواره پیشین

با توجه به دستورالعمل اجرایی جشنواره انجمن های علمی و دانشجویان شرکت کننده، می بایست پوستر طراحی کنند. لذا در راستای گرفتن ایده در خصوص فرآیند طراحی پوستر، ۲ نمونه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

نمونه یک

نمونه دو